6 WET- EN REGELGEVING

gelijke monniken, gelijke kappen

Regels van de overheid moeten altijd zo duidelijk zijn dat burgers precies weten wat ze moeten doen en laten. Voor iedereen moeten dezelfde regels gelden, gelijke monniken, gelijke kappen.
En, zoals hier in Finsterwolde, mogen de regels die gelden voor de aanleg van een zonnepark niet ineens veranderd worden omdat dat de overheid ( de gemeente dus) beter uitkomt. Dit is onbehoorlijk bestuur.
Van te voren moeten de regels duidelijk zijn, en daarnaast zijn er regels van de provincie waar de gemeente zich aan moet houden. Alleen, in dit geval, gebeurt dat niet. De gemeente negeert regels van de provincie en aanbevelingen van het rijk.

uitleg over het bestemmingsplan

Als je zonnepanelen bij je huis, bv. in je tuin zou willen, dan kan dat zonder problemen als het panelenoppervlak niet groter is dan 200 m2. 200 m2 en groter is passend bij een bedrijf, niet meer bij een particulier. Gevolg is dat het meestal niet meer in een bestemmingsplan past. De grond is eigenlijk bedoeld voor agrarisch gebruik of voor wonen. Er kan een tijdelijke ontheffing worden verleend van het bestemmingsplan in de vorm van een  Verklaring van Geen Bedenkingen. Maar ook dan zijn er regels van de provincie: het complex moet aangelegd worden binnen of aansluitend aan het stedelijk gebied, of op of aansluitend aan een bouwvlak in het buitengebied - als de omvang van het zonnepanelencomplex niet groter is dan 10.000 m2 en de maatwerkmethode is toegepast.
De basis moet een inrichtingsplan zijn waarin rekening gehouden wordt met de geschiedenis van het land en de afstand tot andere ruimtelijke elementen. Het mag niet te groot zijn en moet passen in de omgeving. Er moet rekening gehouden worden met de historisch gegroeide landschapsstructuur. Sinds 2009 zijn er richtlijnen van het rijk, het z.g. MoMo (modernisering monumentenzorg) waarin het meewegen van cultuurhistorische belangen in de ruimtelijke ordening heel belangrijk is. En het moet duidelijk zijn wat de mogelijkheden zijn voor de omwonenden om mee te doen aan ontwikkeling en opbrengst van het complex.
Als in het buitengebied een project groter moet worden dan 10.000 m2 moet het begeleid worden door een bij de provincie werkzame deskundige op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur. Maar nergens blijkt uit de WOB stukken (zie onder) dat dat ook gebeurd is.
wet openbaarheid bestuur (WOB)

Vereniging Actiegroep Zun heeft bij de gemeente een WOB aanvraag gedaan. Dat betekent dat de gemeente alle stukken over een bepaalde zaak ter inzage moet geven.
Nergens in de WOB wordt een alternatief voorstel gedaan voor een locatie voor dit project, een vereiste bij de locatiekeuze van een zonnepanelenproject. ( Ladderonderbouwing Zonneparken Provincie Groningen).
Ook blijkt hieruit dat 12 ha te groot is voor een kleinschalig lintdorp als Finsterwolde.
En in het Oldambt zijn er betere plaatsen van 12 ha zoals het industrieterrein Bad Nieuweschans.
Uit de WOB stukken van de gemeente blijkt nog meer.
Het belangrijkste stuk is een mail van initiatiefnemer F&S Solar van 18 augustus 2017 over het draagvlak bij omwonenden. Daarin geeft ze aan dat het draagvlak er nu wel is. Het antwoord op deze mail mist. Naast al haar pogingen heeft ook de grondeigenaar flyers uitgedeeld niet alleen in het hele dorp maar ook in Ganzedijk, Hongerige Wolf en de Reiderwolderpolder…. Dit alles heeft geen draagvlak opgeleverd.
Ook schrijft F&S Solar dat het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen positief staat tegenover het plan, iets wat absoluut onjuist is.

verhoudingen in het dorp

Dit onderwerp kwam al eerder ter sprake, maar wat nog niet genoemd is, is dat het voor degenen die zich hier intensief mee bezighouden een vermoeiend en zenuwslopend proces is. Het vreet energie en kost mensen hun gezondheid. Iedere keer moet er weer juridisch weerwoord gegeven worden, iets wat niet de dagelijkse bezigheid is van de gemiddelde burger, of bedoelt de gemeente dit met participatiemaatschappij?
De hoop is dat de politiek hoort dat er behoefte is aan meer inspraak van omwonenden. Vooral zij moeten hun woonomgeving kunnen bepalen, zoals de wethouder ook in eerste instantie in haar memo van 16 januari 2017 schreef; Als het dorp positief is, kan/wil de gemeente meewerken. In het kader van de nieuwe Omgevingswet is het ook veel meer aan de bewoners zelf om te bepalen hoe hun woonomgeving eruit ziet
.Bijgewerkt tot
10 nov 2020
ZONNEPANELEN ZWARTBOEK